Alcoholreglement

Bestuursreglement "alcohol bij Tennisvereniging Miland"

 

BESTUURSREGLEMENT ‘ALCOHOL IN SPORTKANTINE TV MILAND’

 

Preambule

 

In overweging nemende dat:

 • sportverenigingen op basis van artikel 8 van de Drank -en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’;
 • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond;
 • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • het bestuursreglement regels bevat die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;
 • in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

heeft het bestuur van Tennisvereniging Miland het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld.

 

Paragraaf 1 - Algemene bepalingen

 

Artikel 1 – Begripsbepalingen

 

Alcoholhoudende dranken:

 • Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
 • Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedestilleerd met minimaal 15% alcohol.

Sociale Hygiëne:

 • Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en –misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
 • Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

Leidinggevenden:

 • Het bestuur heeft 2 leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn ten minste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine. Wijzigingen in leidinggevenden binnen de vereniging worden doorgegeven aan de gemeente Woerden.

Barvrijwilliger:

 • Een vrijwilliger die op tijden dat er alcohol wordt verstrekt de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Een overzicht van barvrijwilligers is vastgelegd in de ledenadministratie van Tennisvereniging Miland.

 

Artikel 2 – Wettelijke bepalingen

 

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 

 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 2. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
 3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
 6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

 

Artikel 3 – Vaststellen en wijzigen

 

 1. Het bestuur van Tennisvereniging Miland heeft het bestuursreglement ‘Alcohol in Sportkantines’ vastgesteld.
 2. Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven drank- en horecavergunning inwerking.

 

Paragraaf 2 – Sociaal Hygiënische bepalingen

 

Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement

 

 1. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd.
 2. Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van de sportvereniging of een kopie hiervan is aanwezig in de sportkantine.

 

Artikel 5 – Huis- en gedragsregel

 

 1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken.
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras.
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie.
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
 5. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% BOB, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een BOB-afspraak.
 6. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcoholhoudende drank tijdens hun bardienst.
 7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’ en ‘meters bier’ zijn in de kantine niet toegestaan.
 8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 9. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

 

Artikel 6 – Openingstijden en schenktijden

 

 1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning gelijk aan de openingstijden van het tennispark.
 2. Alcohol wordt op tijdstippen conform “De Gemeentelijke Verordening Alcohol” geschonken.

 

Artikel 7 – Kwaliteitsnormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers

 

            Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwaliteitsnormen vastgesteld:

 1. Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud.
 2. Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd.
 3. Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd.
 4. Zij zijn betrokken bij de vereniging als lid dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Artikel 8 – Voorlichting

 

 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid 1 en 3) en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
 2. Het bestuur onderschrijft de reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze code staan de regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

 

Artikel 9 – Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 

 1. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
 2. Uit hoofde voor zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 3. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente.

 

Paragraaf 3 – Paracommercie-bepalingen

 

Artikel 10 – Toegelaten horeca-activiteiten

 

 1. De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. En 3. Bepaalde. De sportvereniging oefent geen horeca-activiteiten uit en behoeve van bijeenkomsten die niet ten doel hebben de tennissport te beoefenen of te bevorderen. Het bestuur ziet hierop toe.
 2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
 3. Het uitoefenen van de horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.
 4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend zal de sportkantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
 5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.